ทำเนียบครูเก่ากัลยาณี

ลัดดาวัลย์ เจ้าแก้ว
2545
วิทยาศาสตร์
นายสมคิด เลี่ยมแก้ว
2545
ภาษาต่างประเทศ
นางสุนีย์ พรหมอักษร
2545-Early2544
การงาน-คหกรรม
ฉวีเพ็ญ ฤทธิโชติ
2546
ภาษาต่างประเทศ
นายชูชาติ ยังบรรเทา
เสียชีวิต
วิทยาศาสตร์
สุกรี นาคะพรหม
2546
รองผู้อำนวยการ
โกวิทย์ เสนีย์วาสน์
2547
ศิลปศึกษา
น.ส.เดือนฉาย ไชยจงมี
2548
-
บุบผาชาติ แซ่ภู่
2548
สังคมศึกษา
<นางไมตรี หมวดทิพย์
2548
การงาน-คหกรรม